FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Natur Natura 2000 - naturhandleplaner Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Biologiske værdier
Naturkvalitetsplanlægning
Natura 2000 - naturhandleplaner
Redegørelse
Anden naturlovgivning
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Natura 2000 - naturhandleplaner

Administration af internationale naturbeskyttelsesområder
De internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, som er udpeget i overensstemmelse med EF-direktiver, omfatter en række af kommunens biologisk set bedste naturområder med levesteder og arter af betydning i europæisk sammenhæng. De indgår også i Natura 2000, et europæisk økologisk netværk af beskyttede naturområder, der skal bidrage til at øge biodiversiteten i EU.

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges byzone eller sommerhusområder, planlægges nye vejanlæg og sideanlæg (servicestationer, materialepladser m.v.), planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg m.v. (fx flyvepladser, jernbaner, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og –parker, lossepladser og andre anlæg for deponering).

Før kommunen træffer afgørelse i administrationen af plan-, natur- og miljølovgivningen, skal kommunen foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis kommunen vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Hverken indenfor eller udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder, må der ske planlægning eller administration, som kan føre til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelæggelse af de plantearter, som er listet på Habitatdirektivets bilag IV.

Der udlægges 5 nye byområder i Kommuneplan 2013 (se Bystruktur, Udlæg af arealer, Byudvikling).

Der udlægges ikke nye byområder indenfor Natura 2000-områder.

Byområdet Hillerød Vest ligger ca. 2,2 km syd for Natura-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov og er det byudlæg der ligger nærmest et Natura 2000-område. Hillerød Vest er udlagt til erhvervsområde, miljøklasse 3-4.

Det største nye byudlæg er Hillerød Syd på ca. 200 ha. Det nye byområde syd for Hillerød ligger ca. 3,5 km syd for Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.

Hillerød Kommune vurderer, at udlægningn af de nye byområder syd for Hillerød, ikke i sig selv vil medføre skade på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper. Som det fremgår af kommuneplanens redegørelse for internationale naturbeskyttelsesområder, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til projekter der kan medføre skade på Natura 2000-områder, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesinteresser samt beskyttelse af visse arter.

Hillerød Kommune vil som myndighed på plan-, natur- og miljølovgivningen varetage de internationale naturbeskyttelseshensyn i den efterfølgende detailplanlægning og sagsbehandling i de nye byområder.

Kommunen er, som den planlæggende myndighed, eller den myndighed der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse, forpligtet til at varetage hensynet til arter omfattet af bilag IV inden for de pågældende områder, som vil blive påvirket af planer og projekter.

Natura 2000 - Naturhandleplaner

Ifølge miljømålsloven skal der igangsættes en planlægning for kommunernes internationale beskyttelsesområder (Natura 2000 områder). Statslige Natura 2000-planer fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, som er nødvendig for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er på områdernes udpegningsgrundlag.  

På baggrund af de statslige Natura 2000-planer har Hillerød Kommune udarbejdet Naturhandleplaner for henholdsvis Natura 2000-områder nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov og Natura 2000-område nr. 134 Arresø, Ellemosen og L. Lyngby Mose. Naturhandleplaner er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland og de øvrige berørte nabokommuner og har været i offentlig høring fra 8. juni 2012 - 17. august 2012. Hillerød Kommune skal inden udgangen af 2015 sikre gennemførelse af de forvaltningstiltag, der fremgår af naturhandleplanerne. Herefter må hverken sektorplaner, administration eller tilladelser hindre eller vanskeliggøre anlæg eller pleje, som angivet i Naturhandleplanerne. 

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Statens Naturplaner
Hillerød Kommunes Naturhandleplaner
Habitatdirektivets bilag IV-arter


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk