FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Natur Naturkvalitetsplanlægning Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Biologiske værdier
Naturkvalitetsplanlægning
Redegørelse
Natura 2000 - naturhandleplaner
Anden naturlovgivning
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Naturkvalitetsplanlægning

Formålet med en naturkvalitetsplan er at opnå en bedre naturkvalitet, som bygger på opstilling af kvalitetsmål for hver naturtype og efterfølgende indsatsplaner. Naturkvalitetsplanen kan bruges til at prioritere indsatsen i eksempelvis de internationale naturbeskyttelsesområder, § 3 områder, potentielle nye naturområder og potentielle økologiske forbindelser, lavbundsområder m.v. Tiltag efter en naturkvalitetsplan skal ske ved lodsejernes frivillige medvirken.

Kommunen vil bruge en naturkvalitetsplan i arbejdet med;

  • at prioritere de fremtidige naturopgaver i kommunen
  • at sammentænke varetagelsen af natur med andre emner i den kommunale planlægning og vurdere, hvor naturarealet eventuelt bør udvides og økologiske forbindelser etableres/forbedres,
  • at yde bedre information til borgerne om, hvor naturværdierne findes i kommunen og
  • at hente inspiration til at arbejde videre med større og mindre tiltag, der kan forbedre kommunens naturværdier.

Det tidligere Frederiksborg Amt har udarbejdet en områdeplan for vandløbssystemet i Havelse Å (Havelse delområdeplan). Afgrænsning af indsatsområderne i områdeplanen fremgår af redegørelseskortet.

Inden for beskyttelsesområderne må der ikke foretages foranstaltninger, der hindrer eller besværliggør tiltag, som foreslås i projekter i område-/delområdeplaner o.l., hvis arealerne er omfattet af kommuneplanens retningslinjer, udpegninger og reguleringsområde. Kommuneplanen henstiller, at også foranstaltninger uden for beskyttelsesområderne respekterer planernes projektforslag.

Havelse delområdeplan vil på sigt søgt indarbejdet i kommunens naturkvalitetsplan.

Naturpleje
Kommunen har hovedansvaret for at udføre naturpleje. Lysåbne naturtyper som overdrev, enge og nogle moser og heder har igennem århundreder været afhængige af græssende husdyr og høslet. I dag er antallet af græssende dyr lille, og de gamle driftsformer er ophørt mange steder, hvorfor områderne gror til i træer, buske og højtvoksende urter. Det betyder, at de lavtvoksende, lyskrævende planter og det tilknyttede dyreliv forsvinder, og dette plante- og dyreliv udgør en meget stor del af den danske artsmangfoldighed. Naturpleje af disse områder er fremover helt afgørende for mange arters overlevelse.

Kommunen har plejepligt på de fortidsminder, beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens § 3) og de Natura 2000 områder, som kommunen ejer. Desuden har kommunen adgang til at pleje fredede arealer i overensstemmelse med fredningens formål. Naturkvalitetsplanlægning kan være med til at prioritere indsatsen.

Formidling
Kommunen vil aktivt arbejde med formidling af naturværdier og tiltag på naturområdet. Derfor skal formidling indgå som en del af kommunens naturprojekter. Målet er naturoplevelser, som kan skabe glæde og bidrage til forståelse for og af naturens værdi. Formidlingen skal desuden øge de besøgendes forståelse for driften af naturområderne, herunder de eventuelle gener, som brugerne oplever på grund af driften.

 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Status - proces

Kommuneplanen 2013 er endeligt vedtaget på byrådsmøde den 25. september 2013.

Se samlet proces


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk