FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Skov og landbrug Landbrug - særligt værdifulde

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
Landbrug - særligt værdifulde
Redegørelse
Skovrejsning
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Landbrug - særligt værdifulde

Hillerød Kommune ønsker, at de særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål og fastholdes som hovedsagligt landbrugspræget, beboet åbent land.
Samtidig ønsker Hillerød Kommune, at natur- og miljøinteresser så vidt muligt tilgodeses i forbindelse med jordbrugsdriften.

Kommunens landmænd skal have mulighed for at udvide deres dyrehold, såfremt placeringen af dyreholdet kan godkendes efter Husdyrloven (Lov om miljøgodkendelse m.m. af husdyrbrug) og i respekt for det omkringliggende landskab. Store husdyrbrug (over 500 dyreenheder) skal placeres indenfor de udpegede områder hertil.

Retningslinjer 

2.15.1
De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugs formål.

2.15.2
Når landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg m.v., skal der i kommune- og lokalplanlægning i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes arrondering (afgrænsning), investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

2.15.3
Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse, som fx boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

2.15.4
Inden for områder, herunder landbrugspligtige arealer, der er udpeget som lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, jf. Vandplanen. I de udpegede områder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg m.v. som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

2.15.5
Anlæg til store husdyrbrug kan lokaliseres indenfor udpegningen til større husdyrbrug, og under hensynstagen til de landskabelige værdier jf. Landskabskarakteranalysen.

 
 

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

 
 

Vi anbefaler også

Danmarks Miljøportal
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
 

Find det hurtigt

Redegørelse Grøn struktur Hillerød Syd
Landskabskarakteranalyse
Lavbundsarealer
Jordbrugsanalyse

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk