FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside De fire strukturer 2. Grøn struktur Skov og landbrug Landbrug - særligt værdifulde Redegørelse

De fire strukturer
1. Bystruktur
2. Grøn struktur
Hillerød Syd
Landområdet
Natur
Landskab, Kultur og Geologi
Friluftsliv
Skov og landbrug
Landbrug - særligt værdifulde
Redegørelse
Skovrejsning
3. Blå struktur
4. Infrastruktur og forsyning
 

Redegørelse Landbrug - særligt værdifuld

I forbindelse med Kommuneplan 2013 har Hillerød Kommune foretaget en fuld revidering af udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder på baggrund af følgende:

 • Den tidligere udpegning fra Regionplan 2005 er udelukkende basseret på jordens bonitet. Udpegningen er fuldstændig sammenfaldende med jordtypen; sandblandet lerjord. 
 • Der er kommet nye landsdækkende analyser af jordbrugserhvervene, som den nye udpegning skal basseres på. 
 • En del af den tidligere udpegning ligger i det område, hvor Nyt Hospital Nordsjælland skal bygges.

Det har derfor været nødvendigt at lave en vurdering af, om udpegningen for området skulle revideres.

Hillerød Kommune har udarbejdet en kommunal jordbrugsanalyse, som er baseret på de nyeste statslige jordbrugsdata; jordbrugsanalyser.dk, og dette har resulteret i en fuldstændig revidering af udpegningen.

Der er i den kommunale jordbrugsanalyse for Hillerød Kommune blevet konkluderet følgende:

 • Hillerød Kommune er ikke en kommune med storskala-landbrug. Langt størstedelen af ejendommene i kommunen, hvorfra der drives landbrug, er mindre end 30 ha og drives som deltidslandbrug. 
 • Der er 4 husdyrbrug i kommunen, som har mere end 75 dyreenheder. 
 • De mindre husdyrbrug er spredt ud over hele kommunen. 
 • Marklodderne er primært præget af planteavl.
 • Der er store marker i den vestlige del af kommunen, mens der i den nord-østlige del primært er små mindre marklodder i samspil med store naturinteresser. 
 • Der er i kommunen enkelte malkekvægbesætninger og en del mindre kødkvægsbesætninger. Kødkvæget er en vigtig del af afgræsningen af naturarealerne. 
 • Der er over de senere år sket en lille stigning i antallet af hestehold i kommunen, mens antallet af kvæg- og svinehold har været faldende. 
 • Mange af arealerne i kommunen er præget af beskyttelsesinteresser. Enten i form af naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse eller beskyttelse af landskabet og kulturhistoriske værdier.
 • Det samlede billede af kommunen er, at den østlige del af kommunen er præget af skov og by, mens resten af kommunen er præget af landbrug og åbent land.

Der tegner sig ikke noget klart billede af, om der er nogle områder i kommunen, hvor landbrug er mere dominerende end andre, hvis man ser bort fra områderne omkring Gribskov og St. Dyrehave.

Der er på baggrund af jordbrugsanalysen ikke noget entydigt billede af, om der er områder i kommunen, hvor landbruget er vigtigere end andre, når man ser på landbruget som helhed. Det hele afhænger dog af, hvordan landbrug defineres. I Hillerød Kommune er der kun enkelte industrialiserede, konventionelle store bedrifter med dyrehold, og kommunen er derfor ikke en landbrugskommune, hvis man sammenligner med andre arealtunge kommuner udenfor hovedstadsområdet. Derimod er Hillerød Kommune en typisk nordsjællandsk kommune i hovedstadsområdet, med ganske få fuldtidslandmand og i stedet mange fritids- og deltidslandmænd. Landmændene i Hillerød Kommune har en vigtig rolle i form af naturforvaltere og kulturbærere, og er en vigtig faktor i arbejdet med at bevare det kulturlandskab, som karakteriserer det åbne land i kommunen.

Hillerød Kommune anerkender, at dette multifunktionelle landbrug er vigtigt for kommunens kultur- og naturlandskab, og at landbruget i alle dets former fortsat skal spille en vigtig rolle med at forvalte og bevare det åbne land.

Landbruget i kommunen spiller mange forskellige roller. Rollerne er hver især betydningsfulde for det omkringliggende landskab, og er derfor vigtige i det åbne land i hele kommunen. Der er dog områder, hvor kommunen helst ser, at områderne bliver drevet ekstensivt, enten for at bevare naturværdier eller for at bevare et åbent, mindre kulturlandskab med de tilhørende læhegn og terrænformationer. Hillerød Kommune har derfor vurderet, at udpegningen af de særlige værdifulde landbrugsområder skal indeholde de områder, hvor kommunen ønsker, at det intensive landbrug med store jordbrugsmæssige interesser og store sammenhængende marker kan dominere landskabet. Der er med andre ord ikke i udpegningen medtaget områder, hvor ekstensivt naturplejende afgræsning forekommer, og hvor det er nødvendigt, om end dette også kan kategoriseres som landbrug.

Derudover er der områder, hvor der ikke bør ske intensiv dyrkning af arealerne. Dette er på lavbundsområderne, på de geologiske interesseområder (Strø Bjerge), i de sårbare naturområder samt i de områder, som er udpeget som potentielle skovrejsningsområder.
I Hillerød Syd er udpegningen udtaget på trods af, at området stadig er udmærket landbrugsjord. Revideringen begrundes i, at placering af ny S-togs station og hospital vurderes at udgøre en større samfundsvæsentlig interesse.

Store husdyrbrug
I henhold til statens interesser i kommuneplanlægningen skal kommunen udpege områder til større husdyrbrug. De større husdyrbrug er defineret som anlæg (driftsbygninger) med plads til mere end 500 DE (dyreenheder). Udpegningen af hensigtsmæssige områder til disse husdyrbrug er sket med baggrund i gode transportmuligheder, områdets robusthed og de landskabelige interesser.

I Danmark findes der på landsplan omkring 400 husdyrbrug med mere end 500 DE, og dette antal forventes at vokse. Tendensen er dog, at et fåtal af disse brug er og vil blive placeret i Nordsjælland. I Hillerød Kommune er der ingen nuværende husdyrbrug over 500 DE.

Hillerød Kommune har på baggrund af viden om de eksisterende dyrehold, udviklingspotentialet i disse, transportmuligheder samt de landskabelige interesser vurderet, at der er to mindre områder i kommunen, hvor der på sigt kan etableres dyrehold på mere end 500 DE.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel

Vi anbefaler også

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Find det hurtigt

Redegørelse Grøn struktur Hillerød Syd
Landskabskarakteranalyse
Lavbundsarealer
Jordbrugsanalyse

Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk