FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013
   Forstør | Læs op | PDF | Print ud | Brugervejledning   
  Kort | Om planen | Hillerød Syd | Kommunen i hovedtræk | De fire strukturer | Miljøvurdering & VVM | Rammer | Tillæg
 

Du er her: Forside Rammer

Rammer
Generelle rammer
Rammeområder
Specifikke rammer
 

Rammer

Introduktion og forklaring
Rammerne for lokalplanlægningen angiver de generelle og de specifikke rammer for de enkelte områders anvendelse og bebyggelse. De tager udgangspunkt i kommuneplanens hovedstruktur og de retningslinjer, der skal virkeliggøre planen. Det er en forudsætning for byrådets endelige vedtagelse af lokalplaner, at disse er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Lokalplanlægningen skal udarbejdes efter de generelle rammer, hvis andet ikke er anført under de specifikke rammer for de enkelte rammeområder. I lokalplanerne vil der ske en detaljering af bestemmelserne og afpasning af mulighederne. Øvrig lovgivning om fx fredning, vejbyggelinjer og naturbeskyttede biotoper kan dog betyde skærpede forhold for anvendelse og udnyttelse i forhold til rammerne.

I bygningsreglementet er der fastsat en række bygningsregulerede bestemmelser. Det fremgår af reglementet, at nogle bestemmelser altid vil være selvstændigt gældende, mens andre erstattes af bestemmelser om de pågældende forhold i en lokalplan.  

Planloven fastsætter bestemmelser om, hvornår byrådet kan og skal udarbejde lokalplaner. Større udstykninger og større bygge- og anlægsopgaver, herunder større nedrivninger, udløser lokalplanpligt. I områder omfattet af lokalplan eller bygningsvedtægt gælder disse planers bestemmelser indtil de evt. ændres ved en ny lokalplan ud fra de gældende lokalplanrammer i kommuneplanen.

De generelle rammebestemmelser er beskrevet under tre kategorier:

  • Byggeri
  • Veje og anlæg
  • Vand og jord.

Her fastlægges generelle rammebestemmelser for bebyggelsesprocent, bygningshøjde, bevaring, rekreative arealer, natur og landskab, bæredygtigt byggeri, støj, overfladevand m.m.

Dernæst er der en beskrivelse af de forskellige anvendelsestyper, såsom Boligområder (B), Centerområder (C), Områder til offentlige formål (D), Erhvervsområder (E), Fritidsformål (F), Landzoneområder (L), Sommerhusområder (S) og Tekniske anlæg (T). De specifikke rammeområder er inddelt efter fremtidig anvendelse og er listet op under de respektive anvendelsestyper. 

Hillerød Kommune er inddelt i følgende geografiske områder:

Borupområdet - BO

Erhvervsområdet - EO

Gadevang - GV

Gørløse - GL

Hammersholt - HH

Hillerød Syd - HS

Kongens Vænge - KV

Lille Lyngbyområdet - LL

Meløse - ML

Nr. Herlev og Freerslev – NH.FL

Nødebo - NB

Sigerslevøster, Strø og Strølille – SØ.ST.SL

Skævinge - SV

Slotsbyen - SB

St. Lyngby - SL

Tjæreby og Harløse – TB.HL

Tulstrup og Alsønderup – TS.AS

Ullerød - UL

Uvelse og Lystrup – UV.LS

Vestbyen - VB

Østbyen - ØB

For hvert af de 21 geografiske områder er der udarbejdet et rammekort med de enkelte rammeområders afgrænsning, som kan ses under afsnittet specifikke rammer. De specifikke rammer har skærpede krav om bl.a. bebyggelsesprocent, bygningshøjde og lignende. Desuden er der i sammenhæng med områderne en beskrivelse af de geografiske områder, hvor der er fokus på type af område, overordnet anvendelse og kulturmiljøer.  

Bevaringsværdige bygninger, som har bevaringsværdi 1-3, fremgår endvidere af de specifikke rammekort og er vist med grønne trekanter. Du kan klikke på hver enkelt trekant for at få oplyst adresse og bevaringsværdi. 

Under hvert bydelsafsnit kan du klikke dig frem til bestemmelserne for de enkelte rammeområder, både via kortet til højre og via rammenumrene under kortet.

Hvert specifikt rammeområde er navngivet ud fra bydel, anvendelse samt et fortløbende nummer. Eksempelvis er HH.B.03 navngivningen for Boligområde nr. 3 i Hammersholt bydel.

I byzoneområder uden lokalplaner udgør rammerne grundlaget ved behandling af byggesager. Hvis en ansøgning om byggetilladelse strider imod rammerne, kan byrådet nedlægge forbud mod byggeriet eller den ændrede anvendelse (jf. Planlovens § 12 stk. 3).

Ubenævnte områder på rammekortene udgøres af skove, naturområder eller det åbne land. Se retningslinjer for anvendelse og beskyttelse af det åbne land.

Hvad gælder for mig?

Søg via kort
Søg via adresse
Søg via matrikel


Sitemap

Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Tlf 7232 0000 | Fax 7232 3213 | hillerod@hillerod.dk